1

शाळेपासून बापाच्या, धाकात तो राहत असतो, कमी मार्क पडलेलं, प्रगतीपुस्तक लपवत असतो, आईच्या पाठी लपून तो, बापाशी बोलत असतो, डोळा चुकवून बापाचा, हुंदडायला जात असतो… शाळा संपते, पाटी फुटते, नवं जग समोर येतं, कॉलेज नावाच्या भुलभुलैयात, मन हरखून जात असतं, हाती असलेले मार्क घेऊन, पायऱ्या झिजवत फिरत असतं, बाप पाहतो स्वप्नं नवी, हे मुखडा शोधत [...]

Continue reading...